Obchodné podmienky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SUASANA

www.suasana.cz
1 Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě SUASANA provozovaném na doméně www.suasana.cz
1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinností prodávajícího (provozovatele www.suasana.cz) a kupujícího (zákazník).
1.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou – kupujícím – zákazníkem - spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
2 Vymezení pojmů
2.1 Provozovatelem internetového obchodu a prodávajícím je: SUASANA, s.r.o., místo podnikání Pod Slovany 1903/7, 12800 Praha 2 - Nové Město, IČ: 03458121, DIČ: CZ03458121, číslo účtu: 0-3582491359/0800 – Česká spořitelna.
2.2 Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
2.3 Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
2.4 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
2.5 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
3 Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
3.1 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SUASANA jsou závazné. Odesláním elektronické objednávky se zavazuje kupující prodávajícímu, že akceptuje tyto obchodní podmínky uvedené na internetových stránkách provozovatele www.suasana.cz ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího www.suasana.cz včetně případných dopravních nákladů a skladného uvedených při potvrzování objednávky (dále jen „celková kupní cena“).
3.2 V případě, že kupující zakoupí nebo objedná zboží, které není na skladě, vyhrazuje si prodávající právo vyžadovat zálohu od kupujícího ve výši 70 % z celkové kupní ceny. Zbylých 30 % celkové kupní ceny je splatných v hotovosti při dodání. V případě odstoupení od smlouvy nebo objednávky zboží, které není na skladě, bude zákazníkovi účtována smluvní pokuta ve výši 50 % z kupní ceny zboží, bez balného a poštovného.
3.3 Kupující je povinen uvést správné a úplné registrační údaje o své osobě, a to zejména jméno, přímení, bydliště nebo sídlo společnosti, místo podnikání, úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno.
3.4 Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky odeslané kupujícím prodávajícím.
3.5 Objednávka může být zadána v následujících jazycích: čeština, slovenština nebo angličtina.
3.6 Všechny objednávky jsou archivovány v elektronické podobě a zákazník je o stavu vyřizování průběžně informován. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
3.7 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu.
3.8 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
3.9 Zrušení objednávky zákazníkem:
  3.9.1 Zákazník má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit buď emailem, nebo telefonicky.
  3.9.2 V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením zásilky.
  3.9.3 V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením a expedováním a s vracením zásilky.
  3.9.4 V případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude účtován žádný poplatek.
3.10 Zrušení objednávky prodávajícím:
  3.10.1 Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží v případě, že zboží není momentálně na skladě a nelze-li jej zajistit ani u dodavatele. V případě zrušení objednávky prodávajícím bude zákazník o tomto neprodleně informován a budou mu nejpozději do dvou pracovních dnů vráceny veškeré uhrazené platby.
4 Kupní cena zboží
4.1 Kupní ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
4.2 Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu při zjevných chybách nebo v případě výrazné změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
4.3 Pokud není zákazníkovi do dvou pracovních dnů potvrzena jiná cena než cena uvedená v objednávce, je tato považována za cenu konečnou.
4.4 Před odesláním objednávky bude vypočtena celková kupní cena za zboží včetně souvisejících poplatků, zejména balné, skladné, poštovné, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
4.5 Pro zákazníky ze Slovenské republiky jsou ceny při konečné objednávce přepočítány na EUR.
4.6 Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který na vyžádání zašle kupujícímu spolu se zbožím, případně elektronicky. V případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru a ve vlastním zájmu si zboží při přebírání zboží překontroluje.
4.7 Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník dle možností uvedených při objednávce v sekci košík, a to platba předem na účet nebo platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce.
4.8 V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení poplatku za odeslání a vrácení zboží v příslušné výši. V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a celková cena objednávky bude zatížena dvojnásobným poplatkem za poštovné.
5 Dodací lhůta, doprava zboží
5.1 Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
5.2 Dodací lhůta na objednané zboží skladem je obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 10 pracovních dnů.
5.3 Dodací lhůta zboží, které není skladem, a zboží dodávaného na objednávku je potvrzena po obdržení objednávky a po její potvrzení dodavatelem.
5.4 Dodávka zboží probíhá přes den od 10 – 18.00 hod. V době Vaší nepřítomnosti Vás bude společnost PPL kontaktovat a domluví se na předání zásilky.
5.5 V případě zvolené platby předem na účet bude objednávka rezervována po dobu 10 dnů od odeslání objednávky. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje.
5.6 Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného).
5.7 Doprava je zajištěna expresní balíkovou službou společností PPL, ceny dle jejich aktuálního ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob přepravy stanovený v objednávce. Doprava rozměrnějších zásilek je řešena individuálně přes smluvní dopravce.
5.8 Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a je předána dopravcem.
6 Způsob platby
6.1 Česká Republika:
  6.1.1 Platba převodem na účet prodávajícího č.ú. 0-3582491359/0800 – Česká spořitelna
  6.1.2 Platba v hotovosti na prodejně při osobním převzetí
  6.1.3 Dobírkou při doručení - platba v hotovosti dopravci při doručení zboží (poštovné navýšeno o poplatek za dobírku)
6.2 Slovenská republika:
  6.2.1 Pro zákazníky ze Slovenské Republiky je dobírková částka přepočítána na EUR při předání zásilky - společnost PPL přepočítá tuto částku dle aktuálního kurzu ČNB, proto se může konečná částka za zboží mírně lišit od přepočtu ceny v kalkulaci objednávky. Informace o aktuálním kurzu najdete na www.ppl.cz.
  6.2.2 Platba bankovním převodem: SWIFT: GIBACZPX IBAN: CZ1008000000003582491359. Variabilní symbol odpovídá číslu Vaší objednávky. Objednávka bude odeslána po příchodu platby na účet, doporučujeme proto převod uskutečnit ihned po objednání zboží.
7 Odstoupení od kupní smlouvy
7.1 Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí doručeného zboží. Toto se nevztahuje na osobní nákup zboží v místě provozovny prodávajícího, ani na zboží, které kupující zakoupil na objednávku (a to ať osobně v provozovně nebo internetovém obchodě) ani na jakýkoli nákup zboží provedený kupujícím, který není spotřebitel.
7.2 Pokud se kupující rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, musí splnit následující podmínky:
  7.2.1 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty info@suasana.cz.
  7.2.2 Kupující musí v odstoupení oznámit prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, a v neporušeném obalu (pokud bylo dodáno) zaslat kompletní zboží včetně všech příslušenství zejména včetně dodacího listu a uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu.
  7.2.3 Doporučujeme kupujícímu poslat zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolit vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě. Vrácené zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty.
  7.2.4 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
7.3 Po splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající peníze za zboží kupujícímu na účet kupujícího, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
8 Reklamace zboží, záruční podmínky
8.1 Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, kupující zkontroluje stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození.
8.2 Není-li na stránkách www.suasana.cz uvedeno u daného výrobku jinak, je záruční doba 24 měsíců při prodeji běžnému spotřebiteli (zakoupené výrobky nejsou použity k podnikatelské činnosti) a řídí se Občanským zákoníkem. Záruka 6 měsíců se poskytuje dle Obchodního zákoníku při prodeji kupujícímu - podnikateli.
8.3 Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním a na vady způsobené neodborným zásahem do výrobku nebo porušením ochranných pečetí nebo nálepek.
8.4 Pokud v průběhu záruční doby shledá kupující zboží vadným, neprodleně informuje prodávajícího a dohodne se s ním na postupu vyřízení reklamace.
8.5 Reklamaci je možné uplatnit těmito způsoby: u menšího zboží doručením na adresu, u rozměrného zboží osobní dohodou. Reklamované zboží následně zašle ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy obchodním balíkem na adresu prodejce. Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace musí být doklad o zaplacení zboží a popis závady. Náklady za dopravu do servisního střediska nebo k prodávajícímu hradí kupující.
8.6 Jakmile reklamace bude vyřízena, tak servisní středisko vyzve zákazníka k odběru zboží nebo v případě vyřízení reklamace přímo prodávajícím bude zasláno kupujícímu zpět prostřednictvím některé dopravní služby výše uvedených společností. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodávajícím hradí dopravné zpět k zákazníkovi prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována kupujícímu v plné výši.
8.7 Pří předání zboží k reklamaci je kupující povinen doložit doklad o vlastnictví zboží – fakturu, daňový doklad.
8.8 O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.9 Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak, o výsledku reklamace bude kupující také vyrozuměn telefonicky.
9 Ochrana osobních údajů
9.1 Prodávající shromažďuje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
9.2 Prodávající se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data získaná od kupujících třetím osobám a že tato budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu prodávajícího za účelem udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů.
10 Závěrečná ustanovení
10.1 Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto obchodních podmínek, zejména pak v případě, že dojde ke změně právních předpisů nebo jejich výkladu nebo ke změnám na trhu elektronických komunikací nebo souvisejícím se zbožím. Změnu obchodních podmínek sdělí prodávající kupujícímu tím, že nové znění obchodních podmínek uvede na svých internetových stránkách www.suasana.cz.
10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku internetového obchodu.
10.3 Pokud jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Prodávající v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
10.4 Kontaktní údaje prodávajícího: SUASANA, s.r.o., Pod Slovany 1903/7, 128 00, Praha 2 – Nové Město, Česká republika. Adresa elektronické pošty: info@suasana.cz. Telefon: +420 737 25 35 54.
10.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2013.